Medezeggenschapsraad

DE SCHOOLRAAD
(Medezeggenschaps Raad (MR) + adviserende ouders):

Iedere school is wettelijk verplicht een MR te hebben. Op onze school is ervoor gekozen de MR uit te breiden met adviserende ouders. Samen vormen zij “de Schoolraad”.
Zij vertegenwoordigen de ouders van de kinderen en de leerkrachten van onze school.
Ze spreken voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat met bestuur/schooldirectie doet. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigd. Een van de belangrijkste instrumenten van de schoolraad daarbij is het instemming- en  adviesrecht. De schoolraad probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle  betrokkenen bij  school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren. De schoolraad bestaat uit ouders en personeelsleden, indien mogelijk in een gelijke verhouding.

Hoe werkt een schoolraad:
Een schoolraad heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht.
Adviesrecht:
·         Wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de Schoolraad geeft.
·         De Schoolraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven.
Het betekent niet dat elk advies van de Schoolraad overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de Schoolraad instemmingsrecht heeft.

De schoolraad heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:
·         Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag (van leraren + directie);
·         De taakverdeling binnen de schoolleiding;
·         Het vakantierooster;
·         Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school,
·         De begroting van de school.

Instemmingsrecht:
·         Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.
·         Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de
          landelijke Klachtencommissie.

De Schoolraad heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:
·         Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
·         Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;
·         Het schoolreglement;
·         Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn;
·         verandering van grondstelling van de school;
·         vaststelling van de schoolgids;
·         vaststelling van de onderwijstijd;
·         de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang.

Wat is het verschil tussen de ouderraad en de schoolraad?
Het eerste verschil is dat de Schoolraad een wettelijk bevoegdheid heeft en de Ouderraad niet. Verder houdt de Ouderraad zich bezig met de praktische zaken op school. Zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten. De Schoolraad houdt zich bezig met onderwijskundige en personele zaken op school. Bijvoorbeeld het nieuwe schoolplan, cito resultaten en ontwikkelingen op onderwijsgebied en schooltijden.

Hoe vaak en waar wordt er vergaderd?
Per jaar komt de MR ongeveer 5-6 keer bijeen. Afhankelijk van de noodzaak wordt er vaker vergaderd. De vergaderingen worden gehouden op De Windroos en zijn in principe openbaar. Omdat er soms onderwerpen besproken worden die specifieke personen en/of situaties betreft óf die vertrouwelijk zijn, dienen toehoorders zich van tevoren aan te melden bij de voorzitter.

Wat zijn de onderwerpen die op een schoolraadvergadering aan de orde komen?
Vaste jaarlijkse onderwerpen zijn onder andere de schoolgids, het schoolplan en het formatieplan. Verder kan de MR zaken bespreken als de schooltijden, leermiddelen, het ARBO-beleid. Daarnaast kunnen we actuele onderwerpen op de agenda plaatsen.

Hoe kunt u lid worden van de schoolraad?
Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de schoolraad worden er verkiezingen uitgeschreven. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders hebben stemrecht. Een vacature in de teamgeleding wordt door het team ingevuld.

Wanneer en hoe benadert u de medezeggenschapsraad?
Als u vragen heeft of ten aanzien van beleidszaken een punt in de vergadering aan de orde wilt stellen, kunt u contact opnemen met één van de leden van de schoolraad of via e-mail adres mrdewindroos@skozok.nl 
Wilt u graag de notulen in zien van een bepaalde vergadering? Ook dan kunt een mail sturen via bovenstaand mail adres.