Passend onderwijs en ondersteuning op onze school

De basisondersteuning
We werken op school met een ondersteuningsplan. In dit plan is beschreven hoe we extra ondersteuning naar kinderen en de groep vormgeven. Een belangrijke (coördinerende) taak is weggelegd voor Marian van Son, de kwaliteitsondersteuner(KO-er). (mvanson@skozok.nl )
Drie keer per jaar houden de leerkrachten een groepsbespreking met de kwaliteitsondersteuner. In de groepsbespreking wordt het groepsplan, de ontwikkeling van de groep en het pedagogisch klimaat in de groep besproken. Mocht de leerkracht behoefte hebben aan ondersteuning gericht op individuele kinderen dan vindt er op een later tijdstip een individuele leerlingbespreking plaats. Tijdens deze individuele leerlingbespreking wordt specifiek gekeken wat de onderwijsbehoefte van het kind is en op welke manier de leerkracht dit kan organiseren in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Onze zorgplicht
Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dit betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en die extra ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt. Bij de aanmelding van uw kind op onze school kijken we samen wat uw kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.  Wanneer extra ondersteuning nodig is, bekijken we of de school die ondersteuning zelf kan realiseren, eventueel met ondersteuning vanuit SKOzoK of het samenwerkingsverband.  Mochten we de ondersteuning niet zelf kunnen bieden en blijkt dat uw kind het beste naar een andere school kan gaan wij in overleg met u,  zorgen dat er een andere school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen aan uw kind. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.  We gaan ervan uit dat we in gezamenlijkheid tot een passende oplossing komen voor uw kind.
Lees hier hoe de extra ondersteuning geregeld is.

Ondersteuningsprofiel
Alle scholen binnen SKOzoK hebben een ondersteuningsprofiel, waarin de scholen beschrijven welke basisondersteuning zij kunnen bieden. De Medezeggenschapsraad heeft adviesrecht bij het vaststellen van het ondersteuningsprofiel. Het ondersteuningsprofiel speelt een rol in het toelatingsbeleid van de school en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden als zij op zoek zijn naar een school voor hun kind.

Het ondersteuningsprofiel van Bs de Windroos vindt op deze website:   Klik hier
Het algemene ondersteuningsprofiel van SKOzoK vindt u ook op de website: Klik hier

Het Samenwerkingsverband passend onderwijs (PO de Kempen)  Zie hiervoor de website van PO de Kempen


Onderwijs aan langdurig zieke kinderen
Als blijkt dat uw kind door ziekte meerdere dagen niet naar school kan komen dan is het van belang dat u dit aan de leerkracht kenbaar maakt. De leerkracht kan dan samen met u bekijken hoe het onderwijs aan uw kind toch voortgezet kan worden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen van de onderwijsbegeleidingsdienst of van het academisch ziekenhuis.

Het is niet alleen onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Wij vinden het minstens zo belangrijk dat uw kind in die situatie goed contact heeft met de klasgenoten en de leerkracht.

Vanzelfsprekend is het continueren van het onderwijs belangrijk omdat een zieke leerling dan actief blijft met wat bij het dagelijkse leven hoort, namelijk: onderwijs. Hierdoor wordt voorkomen dat een leerling die ziek is achterop raakt.

Als u meer wil weten over onderwijs aan zieke leerlingen dan kunt u informatie vragen aan de leerkracht van uw kind. U kunt ook informatie hierover vinden op de website van Ziezon, het landelijk netwerk Ziek Zijn & Onderwijs,  www.ziezon.nl