Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs

  • Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs

Beste ouder of verzorgers,

SKozok heeft besloten om aan het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs-LVS deel te nemen. In deze brief vindt u meer informatie over dit onderzoek en kunt u eventueel bezwaar maken tegen het delen van de bijzondere persoonsgegevens van uw kind(eren). Bijzondere persoonsgegevens zijn bijv.: gegevens over de gezondheid van uw kind, culture achtergrond en geloofsovertuiging.

Nationaal Corhortonderzoek Onderwijs-LVS
Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderwijs.

Onze scholen leggen in het leerlingvolgsysteem (Parnassys) gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs op onze scholen te verbeteren en voor onze gesprekken met ouders, maar ook met bijvoorbeeld de inspectie van onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze kinderen is en hoe goed de scholen het doen. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op de scholen beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt te verbeteren.

De scholen van SKOzoK, dus ook onze school, gaan de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS,  www.cbs.nl ), zodat het gebruikt kan worden  voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www. Nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat de leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen.

Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor andere statistieken die zij maakt.

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor het onderzoek
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven.

Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De school zorgt ervoor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.

Bezwaar maken kan via dit mail adres: infodewindroos@skozok.nl met als onderwerp: NCO (Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs)

Met vriendelijke groet,
Directie de Windroos

Terug naar het overzicht

Juf Evy gaat voor een nieuwe ...

Juf Evy gaat voor een nieuwe uitdaging

Juf Evy neemt helaas afscheid

Invulling vervangingen

Invulling vervangingen

Goed nieuws!

Coronamaatregelen op onze ...

Coronamaatregelen op onze scholen

Coronamaatregelen op onze scholen