AVG: Hoe gaan we om met de privacy.

Privacy

In de school is veel informatie aanwezig over de leerlingen en het gezin waartoe zij behoren; informatie waarvan het belangrijk is dat privacy gewaarborgd wordt. Omdat wij het garanderen van privacy belangrijk vinden en aan de vereisten van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) willen voldoen, gaan wij zorgvuldig om met deze informatie. Daarom is binnen ons bestuur onder andere een privacyreglement vastgesteld m.b.t. het verstrekken van leerling- en personeelsgegevens. Dit reglement is te vinden op de website van de school en op www.skozok.nl onder het kopje ‘Protocollen en reglementen’. Ook wordt er geen informatie verstrekt aan derden, zonder schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers. Uitzonderingen hierop zijn gevallen waarin de wet ons verplicht om informatie te verschaffen.

Gebruik persoonsgegevens
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving van onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren die inlogt.  

Externe partijen
Met externe partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken hebben wij verwerkers-overeenkomsten afgesloten die voldoen aan de eisen die de AVG stelt aan dergelijke overeenkomsten.

Beeldmateriaal (foto’s en video’s)
Bij het inschrijven van uw kind(eren) op school vragen wij aan de ouders/verzorgers toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders, of zij bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s van hun kind op de website en tegen het maken van video-opnames voor onderwijskundige doeleinden. U hebt te alle tijden het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur.

Wij vragen ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s binnen school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s of video’s die gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.